Colofon

Zuidelijke Randstad magazine is een uitgave van Netwerk Zuidelijke Randstad.
Redactie: Netwerk Zuidelijke Randstad / zuidelijkerandstad.nl / info@zuidelijkerandstad.nl
Platform: CurvePublisher / curvepublisher.nl / info@curve.nl
Exploitatie: Curve Mags And More / curve.nl / info@curve.nl
Realisatie: Axendo / axendo.nl / info@axendo.nl

Niets van deze website mag zonder toestemming van Netwerk Zuidelijke Randstad gekopieerd en gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media.

 


 

Disclaimer

(c) Netwerk Zuidelijke Randstad; Curve Mags And More; CurvePublisher, 2016

De inhoud van deze website, waaronder de teksten, afbeeldingen, foto's, alsmede de getoonde ontwerpen, zijn beschermd door het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom. Het is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende niet toegestaan deze werken geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen met het (kennelijke) doel deze openbaar te maken of te exploiteren.

 


 

Algemeen

Dit platform is tot stand gekomen in een samenwerking van Netwerk Zuidelijke Randstad, Curve Mags And More en CurvePublisher. Het domein www.zuidelijkerandstad-magazine.nl biedt de mogelijkheid informatie te vinden van en contact te leggen met netwerk Zuidelijke Randstad. Door de website van het domein www.zuidelijkerandstad-magazine.nl te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

> Alle tekstuele content is eigendom van netwerk Zuidelijke Randstad.

> Op het platform gebruikte afbeeldingen zijn geleverd via de beeldbronnen van Netwerk Zuidelijke Randstad, of via beeldleveranciers van Curve Mags And More.

> Het platform dat voor dit domein gebruikt wordt, is eigendom van CurvePublisher.

 


 

Privacyverklaring

Zuidelijke Randstad respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van www.zuidelijkerandstad-magazine.nl en handelt daarbij conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij worden verzameld. Het platform houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het gebruik van het platform. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van Zuidelijke Randstad op deze website, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar de redactie van www.zuidelijkerandstad-magazine.nl.

 


 

Vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens

www.zuidelijkerandstad-magazine.nl garandeert de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens van gebruikers, welke via www.zuidelijkerandstad-magazine.nl worden aangeleverd en die als vertrouwelijk kunnen worden beschouwd.

 


 

Intellectuele eigendomsrechten

Zuidelijke Randstad, respectievelijk rechthebbende derden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de website en hierop gepresenteerde content (waaronder teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Netwerk Zuidelijke Randstad over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar de pagina’s van het platform zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Netwerk Zuidelijke Randstad.

 


 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Netwerk Zuidelijke Randstad, Curve Mags And More en CurvePublisher aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website aan Zuidelijke Randstad wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot bestuurders en medewerkers van Netwerk Zuidelijke Randstad, Curve Mags And More en CurvePublisher.

 


 

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 


 

Wijzigingen

Zuidelijke Randstad behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn per wijzigingsdatum van kracht. Er kan een aankondiging van de wijziging(en) in de voorwaarden gedurende een beperkte tijd op de website gepubliceerd worden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.