Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad 2040

Samen willen wij werken aan de Zuidelijke Randstad als wereldwijd concurrerende regio. Dat is de boodschap die de acht Zuidvleugelpartners en het Rijk samen onderschrijven met de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad (AAZR). Zij kiezen met deze agenda niet alleen voor een aangescherpte inhoudelijke koers, maar ook voor een andere manier van (samen)werken tussen overheden, markt en samenleving.

De AAZR is in november 2013 in het bestuurlijke overleg MIRT vastgesteld. Er zijn daarbij ook drie nieuwe MIRT-onderzoeken gestart om nader uitwerking te geven aan de opgaven uit de AAZR. Met die MIRT-onderzoeken is intussen een goede start gemaakt.

 

Waarom een Adaptieve Agenda?

Er zit energie in de markt en in de rest van de samenleving. Burgers, ondernemers en wetenschappers ontwikkelen creatieve en innovatieve initiatieven. De context waarbinnen overheden werken verandert structureel: beperkte investeringsmiddelen, andere demografische uitgangspunten en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt om andere manier van (samen)werken tussen overheden, markt en samenleving en het bieden van een uitnodigend perspectief dat initiatieven van markt en samenleving stimuleert.

 

Een economische topregio

In de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad hebben Rijk, provincie, regio’s en gemeenten gezamenlijk verwoord wat hun ambitie is voor 2040: de Zuidelijke Randstad blijft in 2040 een Europese economische topregio. Om dat te bereiken is een richtinggevend perspectief geschetst met drie samenhangende strategieën met bijbehorende opgaven:

 • vergroten van de samenhang tussen productie- en kenniseconomie
 • doorontwikkelen van een samenhangend metropolitaan stedelijk gebied
 • stimuleren van circulaire economie en duurzame energie- en zoetwatervoorziening

 

Dé Rijk-regio agenda voor het ruimtelijk-fysieke domein

De AAZR is leidend voor de bestuurlijke gesprekken van Rijk en regio over het ruimtelijk-fysieke domein. De vraagstukken op het gebied van R&D, innovatie en valorisatie en onderwijs en arbeidsmarkt bespreken Rijk en regio op andere tafels, waaronder het topsectorenoverleg. De AAZR bouwt voort op publiek-private initiatieven zoals de ROM Zuidvleugel en de economische agenda Zuidvleugel. Elk jaar actualiseren de overheden in nauw overleg met markt en samenleving de opgaven binnen de AAZR.

 

Samen doen

De uitvoering van de Adaptieve Agenda kunnen de overheden niet alleen. Daar hebben we iedereen voor nodig: bedrijven, kennisinstellingen, betrokken inwoners. Er liggen kansen om beter samen te werken, om de energie uit de samenleving beter te benutten, om onnodig blokkerende regelgeving weg te nemen, om slim opgaven en oplossingen aan elkaar te verbinden en om beschikbare middelen en menskracht van alle betrokken partijen zo effectief mogelijk in te zetten. Dat is wat bedoeld wordt met adaptief werken. De vraagstukken waar we tegen aan lopen bepalen de agenda die we gezamenlijk oppakken.

Als u denkt dat uw initiatief/opgave past binnen een van de strategieën van de Adaptieve Agenda, neemt u dan contact op met Linda Bocker, l.bocker@pzh.nl

MIRT-onderzoek
Stimuleren Verstedelijking

Veel mensen willen graag in de stad wonen. Voor die mensen is in de Zuidelijke Randstad genoeg ruimte om woningen binnen het stedelijk gebied te bouwen. Toch wordt er weinig ontwikkeld op dit moment. Hoe komt het dat deze locaties niet of heel langzaam ontwikkeld worden? Wat kunnen partijen samen doen zodat dit beter lukt? Daar gaat het MIRT-onderzoek Stimuleren Verstedelijking over. Om daar achter komen gaan we eerst kijken waar belemmeringen zitten. Landelijk is al veel onderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich daarom specifiek op de Zuidelijke Randstad en hoe juist hier belemmeringen weggenomen kunnen worden.

Dit MIRT-onderzoek is opgezet aan de hand van een aantal thema’s met bijbehorende pilots. Per thema starten we een samenwerking tussen marktpartijen, corporaties, overheden en kennisinstellingen. Aan de hand van voorbeeldprojecten onderzoeken we samen het vraagstuk en mogelijke oplossingen. Op die manier kunnen meerdere locaties profiteren van de resultaten van dit MIRT-onderzoek.

De thema’s waar we mee werken zijn:

 1. Vergroten herbergend vermogen bestaande voorraad;
  Dit thema gaat over het beter benutten van de bestaande woningvoorraad voor mensen die graag in de stad willen wonen. Kunnen we bijvoorbeeld woningen die lang te koop staan verhuren aan andere doelgroepen, bijvoorbeeld studenten?
 2. Stimuleren consumentgericht verstedelijken;
  Bij dit thema gaan we op zoek naar goede matches tussen (nieuwe) investeerders en product-markt-combinaties om daarmee in het stedelijk gebied vraaggericht te kunnen bouwen.
 3. Verbeteren stedelijke verbindingen als woonkwaliteit;
  Goed bereikbare plekken bieden kansen voor het stedelijk gebied en de stedelijke woonkwaliteit. Het doel is inzicht te krijgen in de kwalitatieve vraag van de klantgroepen voor wonen bij Stedenbaanstations en –halten.
 4. Duurzaam verstedelijken en verlaging woonlasten;
  Veel duurzaamheidsinitiatieven worden nu op individueel niveau genomen. De uitdaging is hierbij om van deze nog kleinschalige initiatieven te groeien naar massa-investeringen.
 5. Verbeteren kwaliteit van plekken door tijdelijk wonen cq. bestemmingen;
  In dit thema onderzoeken we hoe de positieve invloed van een tijdelijke bestemming en gebruik kan worden bevorderd.

MIRT-onderzoek
Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

De economische kracht van de Zuidelijke Randstad is afhankelijk van internationale verbindingen. Daarbij gaat het om de fysieke bereikbaarheid via weg, spoor, water en lucht, maar ook om economische netwerken. Wat zijn de netwerken die de Zuidelijke Randstad verbinden met de rest van de wereld en hoe kunnen we die verbeteren? Als we inzicht hebben in de bestaande netwerken, gaan we kijken hoe potenties beter benut kunnen worden.

Het MIRT-onderzoek "Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad" start met een vergelijking van de (inter)nationale connectiviteit van het metropolitaan stedelijk gebied in de Zuidelijke Randstad met concurrerende regio’s in Europa. Rotterdam The Hague Airport is betrokken bij dit MIRT-onderzoek.

We willen met overheden en andere partijen een gezamenlijke ambitie bepalen op basis van de vergelijking met andere regio’s. Vervolgens wordt breed onderzocht welke opgaven volgen uit de gezamenlijke ambitie.

MIRT-onderzoek
Meerlaagse Waterveiligheid Dordrecht

We kunnen onszelf en onze omgeving op verschillende manieren te beschermen te tegen overstromingen. We kunnen het risico op overstroming beperken door bijvoorbeeld een dijk aan te leggen. Daarnaast kunnen we door een slimme inrichting van een gebied of een stad de overlast van een overstroming beperken. Tot slot kunnen we de rampenbeheersing op orde krijgen en houden. Met meerlaagsveiligheid kijken we naar al die manieren (of lagen) van bescherming.

Dit MIRT-onderzoek levert inzicht in de mogelijkheden om via meerlaagse veiligheid het risico op slachtoffers, schade en maatschappelijke ontwrichting door overstromingen te verminderen. Dit draagt in de eerste plaats bij aan de waterveiligheid van Dordrecht. Een bijkomend doel is om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om meerlaagswaterveiligheid in andere gebieden toe te passen. Aan dit laatste punt dragen ook de MLV MIRT-Onderzoeken Marken en IJssel-Vecht Delta bij.

De haalbaarheid en het concept van een zelfredzaam eiland worden nader uitgewerkt met specifieke aandacht voor de rolverdeling tussen de overheden, de besluitvormingssystematiek en de verankering in het lokale, regionale en nationale veiligheidsbeleid. De uitvoering van het MIRT-onderzoek heeft geen invloed op de uitvoering van lopende dijkversterkingsprojecten (in het kader van Hoogwaterbeschermingsprogramma 2).